Ejerforeningen Tornebakken 47-85, 8240 Risskov
Ejerforeningen    Bestyrelsen    Generalforsamling    Vedtægter og regler    Forsikring    Nyhedsbreve    Værd at vide    Kontakt    Forside
OM EJERFORENINGEN

Medlemsskab

Som husejer er man forpligtet til at være medlem af Ejerforeningen Tornebakken 47-85, der er en ejerlejlighedsforening. Rækkehusene har status af ejerlejligheder, da de deler fælles matrikelnummer 21dg, Vejlby By, Ellevang.

Ejerforeningen Tornebakken 47-85 er en del af og medlem af Grundejerforeningen Stenagervej. For hele området, der hører under Grundejerforeningen Stenagervej, gælder lokalplan nr. 125.

Generalforsamling
Hvert år i februar afholdes den årlige generalforsamling. Her fremlægges bestyrelsens beretning, som sammen med regnskab og budget godkendes af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Ejerforeningen varetager en række fælles interesser for ejerne, bl.a. fælles forsikringer, fælles vejvedligeholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer, herunder legeplads og parkeringsplads.

Kontingent
Hver måned opkræves et kontingent til dækning af fællesudgifter i ejerforeningen. Beløbet opkræves via PBS. Kassereren tilmelder nye beboere til PBS og afmelder fraflyttere.

Kontingentet dækker udgifter til bl.a.:
  • A conto vand
  • Vedligeholdelse og drift af fællesarealer
  • Fælles ejendomsforsikring (kan ikke opsiges for den enkelte ejerlejlighed)
  • Kontingent til vejforening (snerydning, opsparing til reparation og fornyelse af vejbelægning)
  • Kontingent til Grundejerforeningen Stenagervej
Vandaflæsning
Tornebakken 47-85 har fælles hovedmåler for det kolde vand. Hvert hus er desuden forsynet med bimålere. Hvert år på den første søndag i marts aflæses koldtvandsbimåleren. Dette sker samtidig med aflæsningen af hovedmåleren. Hovedmålerens aflæsning indsendes
til Århus Vand A/S. Kassereren opgør det enkelte hus' vandforbrug i forhold til a conto indbetalingen og sender en opgørelse til hver ejer.

Fællesarealer
Fællesarealer omkring hovedsti og parkeringsplads samt legepladsen vedligeholdes af anlægsgartner.


Fælles fordele

Stige

På legepladsens stakit hænger en 6 m kombistige, som både kan bruges som skydestige op til 6 m og trappestige på 3 m. Den er forsynet med kodelås. Som tilbehør til stigen findes en rygbøjle, der kan påmonteres stigen, sådan at man kan tilgå rygningen på taget.

Maling

Når det er tid at male træværk (gavle, rem, stern, udhus og plankeværk) indhenter bestyrelsen tilbud på maling til alle. Maling til rem, gavl og stern betales via fællesudgifterne, mens maling til udhus og plankeværk betales af den enkelte husejer. Vedtagne farver og fabrikat (Gori Professionel Advance Grå Umbra) leveret af Stark skal overholdes. Kontakt bestyrelsen før indkøb af maling til fx nye plankeværk og skure.